Keď na parkovisku poškodí neznáme vozidlo moje zaparkované vozidlo odpočíta poisťovňa spoluúčasť a bude to mať vplyv na bonus? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Keď na parkovisku poškodí neznáme vozidlo moje zaparkované vozidlo odpočíta poisťovňa spoluúčasť a bude to mať vplyv na bonus?

Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou, ak nie je dohodnuté inak. Spoluúčasť sa uzatvára samostatne pre základné poistenie a samostatne pre jednotlivé pripoistenia, okrem úrazového pripoistenia osôb vo vozidle a pripoistenia batožiny. Uzatvorená spoluúčasť sa odpočítava z poistného plnenia pri každej jednotlivej poistnej udalosti vždy jednotlivo pre každé uzatvorené poistenie, ktorého sa poistná udalosť týka z ktorého vyplýva poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie. Ak máte uzatvorené komplexné havarijné poistenie, tak uvedená poistná udalosť nemá vplyv na bonus - to znamená, že bonus sa zachováva.

Allianz | Club