Aká bude výška výplaty poistné plnenia, keď pri dopravnej nehode bolo zničené celé vozidlo? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Aká bude výška výplaty poistné plnenia, keď pri dopravnej nehode bolo zničené celé vozidlo?

V uvedenom prípade sa jedná o totálnu škodu. Totálnou škodou je taká škoda, pri ktorej sú predpokladané náklady na opravu predmetu poistenia podľa normatívov výrobcu vyššie ako 70% všeobecnej hodnoty vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandartnú a doplnkovú výbavu. To znamená, že poisťovateľ pri totálnej škode stanoví všeobecnú hodnotu vozidla (Všeobecná hodnota vozidla je hodnota predmetu poistenia v danom mieste a čase, pri stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia či iného znehodnotenia zahrnuté aj vplyvy trhu - predajnosť. Vyjadruje hodnotu predmetu pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu v čase bezprostredne pred škodovou udalosťou). Od stanovenej všeobecnej ceny vozidla odpočíta poisťovateľ dojednanú spoluúčasť, hodnotu zvyškov predmetu poistenia, prípadne dlžné poistné, či iné vzájomné pohľadávky.

Allianz | Club