Kedy poisťovňa pošle peniaze v prípade krádeže auta? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Kedy poisťovňa pošle peniaze v prípade krádeže auta?

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení vyšetrovania poisťovateľa potrebného na zistenie rozsahu jeho povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrenie škody ukončené do jedného mesiaca po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný, ak je základ nároku na poistné plnenie nesporný, na písomné požiadanie poskytnúť primeraný preddavok. V prípade odcudzenia vozidla poisťovateľ poskytne poistné plnenie najskôr po 60 dňoch odo dňa nahlásenia škody poisťovateľovi.

Allianz | Club