Na vysávači skratoval motor. Ako postupovať pri uplatnení si škody z uzatvoreného poistenia domácnosti? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Na vysávači skratoval motor. Ako postupovať pri uplatnení si škody z uzatvoreného poistenia domácnosti?

Škody spôsobené skratom treba nahlásiť poisťovni s tým, že poistený je povinný poškodenie elekrospotrebiča preukázať.

Poškodenú vec pracovník poisťovne obhliadne a s poisteným dohodne ďalší postup riešenia škody. V prípade, že bolo nutné vykonať opravu ihneď a v čase obhliadky je poškodená vec už opravená, pracovníkovi poisťovne treba predložiť poškodené veci - ktoré boli pri oprave vymenené a doklad od vykonanej opravy.

Allianz | Club