Čo urobiť v prípade krádeže v byte? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Čo urobiť v prípade krádeže v byte?

Krádež a okolnosti za ktorých ku krádeži prišlo, oznámte polícii. Urobte nutné opatrenia na ochranu svojho majetku tak, aby ste zabránili ďalšiemu vniknutiu páchateľa do budovy. Vyhotovte si zoznam odcudzených vecí – a spolu s dokladmi, ktoré preukazujú vlastníctvo a hodnotu odcudzených vecí (nadobúdacie doklady, účtovné doklady, faktúry za opravu a pod.) priložte k hláseniu škodovej udalosti svojmu poisťovateľovi. K hláseniu škody nezabudnite pripojiť aj „Potvrdenie“ o nahlásení udalosti polícii. Ak obdržíte správu od orgánov činných v trestnom konaní (výsledok šetrenia, rozsudok, oznámenie o nájdení páchateľa a pod.) obratom ju doručte poisťovni.

Allianz | Club