Ako správne postupovať po vzniku škodovej udalosti a pri vyplňovaní tlačiva Správa o nehode? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Ako správne postupovať po vzniku škodovej udalosti a pri vyplňovaní tlačiva Správa o nehode?

  • Bezodkladne po vzniku nehody je potrebné vyhodnotiť, či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Pri škodovej udalosti vyplniť na mieste s druhým účastníkom tlačivo Správa nehode a ak je to možné, vyhotoviť si fotografický záznam miesta nehody a poškodenie zúčastnených vozidiel. V prípade dopravnej nehody vždy volať dopravnú políciu.
  • Používať len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, koho tlačivo sa použije (vinník alebo poškodený). Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Používať len prepisovacie pero a písať tak, aby boli čitateľné aj kópie Správy o nehode.
  • Vyplniť všetky body a kolónky tlačiva Správa o nehode.
  • Nezabudnúť uviesť svedkov nehody, ich mená, adresy a telefónne čísla.
  • Vyplnenú Správu o nehode podpísať a nechať ju vyplniť a podpísať aj druhému účastníkovi.
  • Kópiu tlačiva Správa o nehode odovzdať druhému účastníkovi a originál si ponechať a prípadne kópiu odovzdať do poisťovne.
Allianz | Club