Rok 2011 bol rokom búrok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rok 2011 bol rokom búrok

 1. Z pohľadu počtu poistných udalostí je možné rok 2011 nazvať rokom búrok
 2. Najväčšie poistné udalosti dosahujú výšku aj niekoľko miliónov eur

Ak rok 2010 sme z pohľadu škôd nazvali rokom povodní, rok 2011 môžeme pre nadpriemernú búrkovú aktivitu nad naším územím nazvať rokom búrok s intenzívnymi bleskami a krupobitím. Krupobitie spôsobilo veľké škody najmä na motorových vozidlách, na strechách a fasádach budov, v značnej miere boli poškodené aj mnohé poľnohospodárske plodiny. Úderom bleskov boli najčastejšie poškodené elektronické zariadenia a telekomunikačná technika. V dôsledku úderu blesku však došlo aj k vzniku viacerých požiarov. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje celkovo 1 769 poistných udalostí s približnou škodou 1,14 milióna eur.

Automobilový priemysel

Koncom leta 2011 zaznamenala Allianz - SP najväčšiu poistnú udalosť roka. V dôsledku technickej poruchy na elektrickom zariadení došlo k masívnemu požiaru výrobnej haly klienta, ktorý je dodávateľom v automobilovom priemysle. Požiar spôsobil obrovské škody na budovách, steny a nosný systém boli také poškodené, že sa narušila celková statika. Ďalej boli poškodené strojné zariadenia, rozpracovaná výroba a hotové zásoby výrobkov. Poškodené boli aj zariadenia vo vlastníctve iných osôb, ktoré klient prevzal a užíval na základe zmlúv a navyše vznikla škoda v dôsledku prerušenia prevádzky. Celková škoda zatiaľ dosiahla 5,5 milióna eur. Klientovi boli rýchlo poskytnuté dve zálohové plnenia na odstraňovanie škôd a obnovovacie práce v celkovej výške 2,5 milióna eur.

Hutnícka výroba

Aj u ďalšieho klienta došlo k požiaru z dôvodu poruchy elektrického systému. Rozsiahly požiar spôsobil masívne škody na stavbe, poškodené boli steny, káblové rozvody, stroje, prístroje a zariadenia. Aj v tomto prípade vznikli klientovi škody v dôsledku prerušenia prevádzky. Poistná udalosť bola uzatvorená pomerne rýchlo po obnovení a návrate výroby na pôvodnú úroveň spred poistnej udalosti. Poskytnuté bolo poistné plnenie v celkovej výške 3 milióny eur.

Strojárenská výroba

Ešte v roku 2009 došlo v zahraničí počas realizácie dodávky technologického zariadenia pre elektráreň k chybe pri realizácii zvarov. Rozsah škody bol obrovský a predstavovali ho nielen náklady na opravu samotných chybných zvarov, ale išlo aj o náklady na demontáž a remontáž správne zhotovených častí kotla, ktoré bolo potrebné demontovať, aby sa zabezpečil prístup k samotným chybným zvarom kvôli ich oprave. Výšku škody ovplyvnili aj dodatočné náklady súvisiace s opravou v zahraničí ako sú stravné, vreckové, doprava, ubytovanie, či vyššia cenová úroveň zahraničných subjektov podieľajúcich sa na oprave. Stanovenie výšky plnenia bolo komplikované a časovo náročné, poistnú udalosť Allianz - SP definitívne uzatvorila takmer po dvoch rokoch od jej vzniku s poistným plnením 2,3 milióna eur.

Sklárska výroba

Klient pred dvoma rokmi distribuoval do USA svoj výrobok – sklenený pohár, kde ho kúpil hotel a desať mesiacov používal vo svojej prevádzke. Dieťaťu, ktoré z neho v hotelovej reštaurácii jedlo zmrzlinu, pohár praskol v ústach a maloletý časť pohára prehltol. Právny zástupca poškodeného obratom žaloval hotel a distribútora za všeobecnú nedbalosť a chybu výrobku. V zmysle distribučnej dohody medzi výrobcom a distribútorom tovaru do USA preberá výrobca zodpovednosť a je povinný prevziať aj obhajobu distribútora pred súdom v USA.

Vznesené nároky boli za nemocničné a lekárske ošetrenie (ošetrenie a 5-dňová hospitalizácia za 49 500 USD), všeobecná škoda a kompenzačné vyrovnanie (odhadovaná suma 100 000 USD) a náklady na právne zastúpenie (odhadovaná suma 200 000 USD). Po súhlase poisteného s naším návrhom čo najrýchlejšie uzatvoriť mimosúdnu dohodu s poškodeným, Allianz - SP do 24 hodín zabezpečila právne zastúpenie v USA.

Dátum vydania: 04.01.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook