Allianz - Slovenská poisťovňa vysporiadala všetky nároky poškodených | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa vysporiadala všetky nároky poškodených

Allianz – Slovenská poisťovňa vysporiadala všetky nároky poškodených v prípade nehody bieloruského kamiónu na Soroške:

- vyplatila škodu na troch poškodených motorových vozidlách,
- vyplatila bolestné poškodenému vodičovi v slovenskom vozidle,
- zaplatila náklady na odčerpanie palív z kamióna, aby sa tak predišlo ekologickej škode,
- zaplatila náklady na rozbor vody, ktoré na mieste nehody urobila vodárenská spoločnosť,
- zaplatila škodu na opornom betónovom múre Slovenskej správe ciest.

Celkovo v tomto prípade ASP uhradila 297 392 Sk. Z bieloruskej strany nebolo ASP doteraz poskytnuté žiadne finančné plnenie.

Ďalej poisťovňa eviduje ďalšie nároky na náhradu škody na zdraví zraneného vodiča slovenského vozidla (stratu na zárobku počas PN, náklady na liečenie, sťaženie spoločenského uplatnenia, regres Sociálnej a komerčnej zdravotnej poisťovne), ktoré zatiaľ neboli zo strany poškodeného predložené, ale predpokladá ich predloženie v blízkej dobe.

Okrem toho Allianz – Slovenská poisťovňa identifikovala a oslovila aj majiteľa pozemku, na území ktorého sa vrak kamiónu nachádzal. Tento poškodený však písomne vyhlásil, že si nárok na náhradu škody z tejto poistnej udalosti neuplatňuje.

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení sa vyplácajú škody na majetku a na zdraví, ktoré boli spôsobené poškodenej strane. Vodič bieloruského kamiónu bol vinníkom dopravnej nehody, preto škody na jeho vlastnom vozidle a náklady súvisiace s jeho vyprostením z miesta mimo cestnej komunikácie je možné uhradiť jedine z jeho havarijného poistenia, ktoré pravdepodobne nemal uzavreté.

Jefta S.O.S. Truck Slovakia vytiahla kamión spod Sorošky na základe objednávky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a úhradu nákladov by si mala uplatniť u nej. Allianz – Slovenská poisťovňa nevstupuje do vzťahov dvoch komerčných subjektov. Jefta S.O.S. Truck Slovakia nie je poškodeným v zmysle zákona číslo 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Akciou opätovného spustenia kamióna do rokliny pod Soroškou by sa mal zaoberať aj príslušný miestny orgán štátnej správy, prípadne policajný orgán, ktorý by mal celú akciu riadne zdokumentovať a riešiť podľa príslušných právnych predpisov, napr. Zákona o priestupkoch (napr. §45 prípadne §47), pri vyššej škode, resp. naplnení niektorej špeciálnej skutkovej podstaty podľa Trestného zákona ako napr. § 181c Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov príp. §181f Neoprávnené nakladanie s odpadmi a podobne. Takouto ohlásenou úmyselnou akciou by sa malo určite zaoberať aj ministerstvo životného prostredia.

Allianz – Slovenská poisťovňa zvažuje prípadnú obchodnoprávnu, resp. trestnoprávnu rovinu konania spoločnosti JEFTA S.O.S. Truck Slovakia v súvislosti s možným poškodením obchodného mena a dobrej povesti.

Dátum vydania: 08.04.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook