Nedobrovoľne do inej poisťovne | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nedobrovoľne do inej poisťovne

Približne 70 000 klientov Allianz - Slovenskej poisťovne (ASP) so zmluvami havarijného poistenia, poistenia domácností a poistenia stavby sa stalo od 1. januára 2004 klientmi Českej poisťovne - Slovensko (ČPS). ASP tak splnila podmienku Protimonopolného úradu z roku 2002 v súvislosti s posúdením koncentrácie Allianz poisťovne a Slovenskej poisťovne. Vo vyhlásení Protimonopolného úradu z 21. januára sa v súvislosti s uvedenou koncentráciou uvádza: "Pokiaľ úrad súhlas s koncentráciou podnikateľov viaže na podmienky, stanovuje ich cieľ tak, aby sa odstránili významné prekážky efektívnej súťaže spôsobené koncentráciou podnikateľov, pričom v tejto súvislosti uvádzame, že konkrétna forma, načasovanie a spôsob plnenia podmienok je v kompetencii podnikateľa, ktorý je rozhodnutím úradu viazaný." Výber nového majiteľa časti poistného kmeňa v prípade ASP prebiehal v niekoľkých etapách a zúčastnilo sa na ňom viacero spoločností. Snahou ASP pri výbere nového majiteľa bolo, aby sa čo najviac minimalizoval dosah na klientov a poskytované služby a ich dosiahnuteľnosť bola na požadovanej úrovni ako doteraz. Klienti boli vybraní náhodným výberom spomedzi homogénnych poistných zmlúv havarijného poistenia, poistenia domácností a poistenia stavieb. O zmene boli upovedomení písomne. Poistné udalosti týchto klientov vzniknuté do 31. decembra minulého roku likviduje ASP a všetky nové poistné udalosti vzniknuté od nového roka likviduje ČPS. Pri prevode poistného kmeňa sa stal aj prípad, keď klient, ktorý sa rozhodol prejsť pred dvoma rokmi z ČPS do ASP, sa teraz stal nedobrovoľne opäť klientom ČPS. Podľa vyjadrenia podpredsedu predstavenstva a viceprezidenta ASP Mareka Jankoviča, každý, kto nie je spokojný, že sa stal klientom inej poisťovne, môže svoju poistnú zmluvu zrušiť a uzavrieť novú v inej poisťovni. Za vlaňajší rok dosiahla ASP hrubé predpísané poistné vo výške 18,7 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím to predstavuje prírastok o 11,7 percenta. Podiel neživotného poistenia bol približne 72,2 percenta, zvyšok tvorilo životné poistenie. Obchodná produkcia za vlaňajší rok bola na úrovni 1,6 miliardy Sk. "Najväčší záujem klientov bol o kapitálové životné poistenie, súkromné poistenie stavieb a domácností," skonštatovala hovorkyňa firmy Lucia Bombošová. Poistenci takisto mali záujem aj o havarijné a povinné zmluvné poistenie automobilov. ASP vlani najviac investovala do dlhopisov, ktoré mali takmer tretinový podiel v štruktúre jej finančných umiestnení. Na druhom mieste boli štátne pokladničné poukážky. Firma uložila svoje finančné prostriedky aj do bankových úložiek, nehnuteľností a hypotekárnych záložných listov.

Dátum vydania: 17.02.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 13