Nižšie poistné je odmenou pre dobrých vodičov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nižšie poistné je odmenou pre dobrých vodičov

Zverejnenie sadzieb povinného zmluvného poistenia (PZP) na rok 2004 naznačuje, že rozdiely v cene poistenia medzi jednotlivými poisťovňami v porovnaní s týmto rokom sa zväčšujú. Dôležitý je pritom vplyv bonusového systému na konečnú výšku poistného pre konkrétneho klienta. Prijatím novely zákona a uvoľnením tvorby cien platí pre tvorbu poistného zásada, že poistné musí byť stanovené vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z tohto druhu poistenia. Sadzby Allianz - Slovenskej poisťovne pre rok 2004 sa odvíjajú najmä od posúdenia škodovosti jednotlivých skupín motorových vozidiel, pričom sme dbali na to, aby nárast percenta škodovosti v určitej skupine motorových vozidiel negatívne neovplyvňoval výšku poistného v inej poistnej skupine s prijateľným škodovým percentom. Allianz - Slovenská poisťovňa má záujem motivovať klientov, ktorí škody nespôsobujú. Pre rok 2004 bude k štandardnému 10-percentnému bonusu priznaný aj osobitný 5-percentný bonus za doterajší bezškodový priebeh. Znamená to, že viac ako 90 percent motoristov zaplatí o 15 percent nižšie poistné. Pre našich súčasných klientov PZP sme pripravili KNIŽKU VÝHOD, ktorá má charakter dodatočného bonusu. Prostredníctvom nej získate možnosť uplatniť si zľavy na tovary a služby u našich zmluvných partnerov.

V zmysle zmluvných dojednaní, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy, priznáva Allianz - Slovenská poisťovňa bonus - zľavu na poistnom vo výške 15 percent za 24 mesiacov bezškodového priebehu. V praxi to znamená, že každý klient, ktorý v priebehu roka 2002 a 2003 nemal škodu, bude v budúcom roku platiť o 15 percent nižšie poistné. Klientom bude bonus priznaný automaticky, bude obsahom informácie, ktorú klienti dostanú spolu s príslušnými pokynmi k úhrade poistného. Motoristom, ktorí dovŕšili alebo v roku 2004 dovŕšia 70 rokov, ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa zľavu vo výške 50 percent. ASP berie do úvahy i bezškodový priebeh potvrdený predchádzajúcim poisťovateľom.

Pri povinnom zmluvnom poistení sa už väčšine motoristov blíži termín platenia poistného. Poistné je splatné 1. januára 2004. Odporúčame klientom túto lehotu dodržať, nakoľko v zmysle zákona o PZP zaniká poistenie pre neplatenie do jedného mesiaca odo dňa splatnosti. Nepoistenému motoristovi potom môže byť príslušným okresným úradom uložená pokuta až do výšky 15 tisíc korún.

Allianz - Slovenská poisťovňa zbaví svojich klientov starostí so zisťovaním rozsahu škôd, administratívnym vybavovaním poistnej udalosti a zaručuje úhradu nákladov spojených s prípadným právnym zastupovaním poisteného. Veľkou výhodou pre motoristu je možnosť vybrať si frekvenciu splátok - poistné je možné platiť ročne, polročne alebo aj častejšie, a to bez cenovej prirážky.

Dátum vydania: 19.11.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str.25