Slováci si začínajú vážiť život viac ako majetok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Slováci si začínajú vážiť život viac ako majetok

Predpísané poistné v životnom poistení stále rastie a je predpoklad, že vstupom do EÚ a následným rastom výkonnosti ekonomiky bude tento trend pokračovať. Na slovenskom trhu je niekoľko životných poisťovní, ktoré ponúkajú viacero životných produktov. Čo majú spoločné a čím sa odlišujú, sme sa spýtali riaditeľa odboru poistenia osôb v Allianz - Slovenskej poisťovni Jaroslava Sitha:

"Poisťovne ponúkajú to, čo je pre klienta atraktívne. Základným typom životného poistenia je poistenie pre prípad smrti a pre prípad dožitia. Poistenie týchto rizík ponúkajú všetky poisťovne. Ich produkty sa líšia rôznymi kombináciami týchto rizík, ale najmä rôznymi typmi pripoistení, ktoré rozširujú spektrum poistného krytia o ďalšie riziká," dodáva Jaroslav Sith. Ak ste sa ešte nerozhodli pre životné poistenie, ponúkame vám charakteristiku dvoch produktových balíkov - program ŽIVOT a program INVEST.

Program ŽIVOT

Kapitálové životné poistenie v Allianz - Slovenskej poisťovni je spoľahlivou formou finančnej investície do budúcnosti a uľahčením neočakávaných životných situácií pre vašich najbližších. Obchodní zástupcovia poisťovne vám pomôžu vybrať taký variant poistenia, ktorý bude zodpovedať vašim želaniam, plánom a finančným možnostiam, pričom vybrať si vhodné poistné krytie je vaším osobným rozhodnutím. Podľa Jaroslava Sitha, "najkomplexnejším" zo širokej ponuky je program ŽIVOT. Prostredníctvom tohto produktu je možné poistiť si takmer všetko, čo je momentálne v ponuke na slovenskom poistnom trhu." V rámci obľúbeného programu ŽIVOT ponúka ASP viacero typov poistení, pričom životné a úrazové poistenia je možné uzatvoriť samostatne. Pripoistenia a poistenie ušlého zárobku sa uzatvára spolu s niektorým zo životných poistení. Poistné je možné uhrádzať ročne, polročne, štvrťročne, mesačne a tiež jednorazovo. Pri inom ako mesačnom spôsobe platenia poistného vám poskytneme zľavu. "V závislosti od vývoja inflácie ASP ponúka možnosť upravovať výšku poistnej sumy a poistného tak, aby reálna hodnota investície zostala zachovaná," uvádza Jaroslav Sith.

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
 
Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je klasickou formou zabezpečenia vás a vašich blízkych. V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s podielom na prebytku. Podiel na prebytku vzniká priebežným zhodnocovaním peňažných prostriedkov, ktoré do poistenia vkladáte. V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku z poistenia oprávnenej osobe.

Kapitálové životné poistenie s pevnou dobou výplaty

V prípade dožitia sa konca poistnej doby i v prípade predčasnej smrti poisteného vyplatí Allianz - Slovenská poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku na konci poistnej doby. Poistenie s pevnou dobou výplaty sa často využíva ako poistenie študijných nákladov a venové poistenie.

Kapitálové životné poistenie na dožitie

V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku. Kapitálové životné poistenie je základnou formou zabezpečenia si finančných prostriedkov do budúcnosti. V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatí poisťovňa zaplatené poistné spolu s podielom na prebytku oprávnenej osobe.

Rizikové životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného. Toto poistenie môže poslúžiť i ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie lízingu, investičných akcií alebo ďalších aktivít.

Úrazové poistenie

Uzatvorenie úrazového životného poistenia umožní zmierniť nepriaznivé dôsledky, ktoré každý úraz prináša. Máte možnosť zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany, pričom ponúkame nasledujúce druhy poistných plnení:
- trvalé následky úrazu,
- smrť následkom úrazu,
- denné odškodné počas nevyhnutného liečenia,
- denné odškodné pri pobyte v nemocnici.

Pripoistenie kritických chorôb

Štátne zdravotné poistenie umožňuje liečbu v závislosti od typu a stupňa závažnosti ochorenia, poistenému však neposkytuje odškodné za zmenu životného štandardu a za finančné straty. Pripoistenie kritických chorôb možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia. Medzi jeho hlavné výhody patrí možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie, úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu, náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu a pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného.

Pripoistenie dočasného dôchodku

Pripoistenie vám čiastočne vykompenzuje stratu príjmu, na ktorý ste boli zvyknutý. Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity vám umožní zabrániť poklesu životnej úrovne v prípade priznania plného invalidného dôchodku v dôsledku úrazu počas poistenia a tiež v prípade, ak najskôr po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy bol poistenému priznaný plný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po uzavretí poistnej zmluvy. Výplata dočasného dôchodku sa predlžuje vždy o jeden rok na základe skutočnosti, že nárok na poskytovanie invalidného dôchodku trvá.

Oslobodenie od platenia poistného

Oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné za celý program (s výnimkou pripoistenia dočasného dôchodku a poistenia ušlého zárobku) budete vtedy, ak vám bol počas trvania pripoistenia priznaný plný invalidný dôchodok následkom úrazu, a tiež v prípade, ak vám bol najskôr po dvoch rokoch od začiatku pripoistenia priznaný plný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po začiatku pripoistenia.

Poistenie ušlého zárobku

Toto poistenie znižuje vplyv choroby či úrazu na váš príjem a obmedzuje riziko finančných problémov v prípade pracovnej neschopnosti. Celkovú výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok.

Pripoistenie smrti následkom úrazu

V prípade smrti následkom úrazu bude osobe, ktorú určíte, ihneď vyplatené poistné plnenie zodpovedajúce dohodnutej poistnej sume.

Program INVEST

Vzhľadom na pokles atraktivity ukladania peňažných prostriedkov do bankových produktov sa už aj na slovenskom trhu udomácnili nové formy investovania. Investícia prostredníctvom investičného životného poistenia predstavuje kompromis medzi konzervatívnym ukladaním finančných prostriedkov do bánk a relatívne rizikovým priamym investovaním do podielových fondov. Ako uvádza Jaroslav Sith, kolektívne investovanie je na Slovensku novým fenoménom a je presvedčený, že i na Slovensku bude podiel investičného životného poistenia prudko rásť, veď napríklad vo Veľkej Británii je jeho podiel takmer 90 percent. Investičné životné poistenie z Allianz - Slovenskej poisťovne ponúka záruku kvality založenej na kapitálovej sile materskej spoločnosti s vyše storočnou tradíciou a vynikajúcim ratingovým hodnotením. V ponuke poistných produktov Allianz - Slovenskej poisťovne má už stabilné miesto investičné životné poistenie, ktoré je základnou zložkou programu INVEST. Spája výhody klasického životného poistenia a sporenia prostredníctvom kolektívneho investovania. V rámci programu INVEST si môžete dohodnúť k investičnému životnému poisteniu voliteľné poistenia a pripoistenia, a to rizikové životné poistenie, úrazové poistenie, pripoistenie kritických chorôb a pripoistenie oslobodenia od platenia poistného. Poistenie INVEST umožňuje dlhodobo efektívne zhodnocovať finančné prostriedky a umožňuje zvoliť si investičnú stratégiu podľa požiadaviek klienta. Okrem toho sú investície okamžite prístupné a majetkové účty klienta sú vedené individuálne a transparentne. Zo širokej ponuky investičných fondov, ktoré Allianz AG úspešne spravuje po celom svete, sme vybrali tri. Allianz dlhopisový fond investuje do produktov slovenského peňažného trhu. Je to konzervatívna forma investovania, založená na bezpečnej investícii predovšetkým do domácich dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Pri výbere aktív, do ktorých fond investuje, sa prihliada na zabezpečenie návratnosti a rastu investícií, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý horizont. Allianz zmiešaný fond je fond s možnosťou vyššieho zhodnotenia vložených prostriedkov, ktoré investuje do nákupu podielových jednotiek zahraničného investičného fondu Allianz Invest Klassisch (AIK) denominovaných v EUR. AIK zastrešuje fondy investujúce v skupine Allianz po celom svete. Asi polovicu portfólia tvoria akciové a zvyšok dlhopisové fondy. Cieľom fondu je priebežné zhodnocovanie prostriedkov s predpokladom rastových možností. Výkonnosť dlhopisovej časti portfólia fondu závisí od vývoja úrokových sadzieb. Akciové trhy sú charakteristické kolísaním hodnoty, preto akciová časť portfólia zvyšuje kolísanie hodnoty kurzu fondu. Na výkonnosť fondu vplýva aj zmena devízového kurzu domácej meny oproti EUR. Allianz akciový fond je fond s možnosťou vysokého zhodnotenia vložených prostriedkov pri vyššom riziku. Finančné prostriedky investuje do nákupu podielových jednotiek zahraničného investičného fondu Allianz Invest Aktien (AIA) denominovaných v EUR. Fond AIA investuje predovšetkým do akcií prvotriednych európskych spoločností na kapitálovom trhu v Európe. Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie vkladov. Výnosovosť akciového fondu primárne závisí od výkonnosti európskeho akciového trhu. Klientom sa odporúča vstupovať do týchto investícií len s dlhoročným investičným horizontom. Na výkonnosť fondu tiež vplýva zmena devízového kurzu domácej meny oproti EUR. Výber optimálnej investičnej stratégie je individuálnym rozhodnutím každého klienta. Pre tých, ktorí očakávajú stabilné zhodnocovanie svojich finančných prostriedkov pri minimálnom riziku, sa odporúča rozložiť investíciu s primárnym zameraním na nákup podielových jednotiek Allianz dlhopisového fondu. Stratégia investovania do Allianz akciového fondu je spojená s vyšším investičným rizikom, avšak pri maximalizácii výnosov z dlhodobého hľadiska. Kompromisom medzi uvedenými stratégiami je investícia do Allianz zmiešaného fondu. Výhodou programu INVEST je možnosť počas trvania poistenia investičnú stratégiu meniť. V niektorých situáciách je nemožné odhadnúť mieru rizika. Preto je potrebné sa proti riziku zabezpečiť, a to je možné rozhodnutím sa pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti. Vďaka nemu budú vaši najbližší zabezpečení v najťažších životných situáciách. Pri uzatvorení rizikového životného poistenia v programe INVEST získate aj zaujímavé zľavy na poistnom. V tomto type poistenia je garantovaná výplata dohodnutej poistnej sumy ihneď po poistnej udalosti. Úrazu je lepšie predchádzať, ak však k nemu dôjde, je lepšie zmierniť jeho nepriaznivé dôsledky. Úrazové poistenie v programe INVEST obsahuje viacero typov poistných plnení - plnenie pri trvalých následkoch úrazu, plnenie v prípade smrti následkom úrazu, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu a denné odškodné počas pobytu v nemocnici z dôvodu úrazu. Okrem týchto poistení si klient môže v programe INVEST zvýšiť poistnú ochranu o pripoistenie kritických chorôb a pripoistenie oslobodenia od platenia. Program INVEST je jednoduchý, flexibilný a variabilný program, ktorý otvára svet investovania aj pre klientov s nižšími investičnými možnosťami. Pokiaľ ste sa rozhodli uzavrieť si v Allianz - Slovenskej poisťovni kapitálové alebo investičné životné poistenie do konca roku 2003, máte možnosť vyhrať zájazd pre dve osoby na Olympiádu 2004 v Aténach. Ak vás informácie o širokej ponuke produktov životného poistenia zaujali, volajte bezplatnú linku Allianz - Slovenskej poisťovne 0800 12 22 22, kde vám radi poradia alebo dohodnú stretnutie s reprezentantom poisťovne. Základné informácie nájdete aj na internetovej stránke www.allianzsp.sk.

Dátum vydania: 03.10.2003

Zdroj: Hospodársky denník, str. 13