Výsledky Allianz - Slovenskej poisťovne za 1. polrok 2003 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výsledky Allianz - Slovenskej poisťovne za 1. polrok 2003

Za 1. polrok 2003 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., predpísané poistné v hrubej výške 11 069,7 mil. Sk. Voči porovnateľnému obdobiu v roku 2002 (v roku 2002 Slovenská poisťovňa a Allianz poisťovňa) je to prírastok o 9,4 percenta. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 76,8 percent (8 502,2 mil. Sk) a životné poistenie 23,2 percenta (2 567,5 mil. Sk). Výsledok hospodárenia Allianz – Slovenskej poisťovne za prvých šesť mesiacov je 803,5 mil. Sk.

Za prvý polrok Allianz - Slovenská poisťovňa uzatvorila 194,9 tisíc nových poistení osôb, s novou náborovou produkciou 605,5 mil. Sk ročne. Poistenie vozidiel zaznamenalo prírastok 123,7 tisíc kusov nových poistení s ročným poistným vo výške 1 207,1 mil. Sk. V oblasti privátneho majetku zaznamenala Allianz - Slovenská poisťovňa prírastok 43,8 tisíc nových poistení s ročným poistným 55,4 mil. Sk. V poistení priemyslu a podnikateľov bolo uzatvorených 16 tisíc kusov nových poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 1 056,9 mil. Sk.

Allianz - Slovenská poisťovňa k 30. júnu 2003 spravovala 6,8 mil. kusov poistení. Za šesť mesiacov vybavila celkom 393 tisíc poistných udalostí, v rámci ktorých vyplatila 4 058,5 mil. Sk. V oblasti technických rezerv poisťovňa naďalej uplatňovala konzervatívny prístup s dôslednou tvorbou rezerv na všetky isté ako aj očakávané budúce záväzky voči poistencom. Celková výška rezerv poisťovne k 30. júnu 2003 je 32 842,2 mil. Sk.

V štruktúre finančných umiestnení dominovali dlhopisy, ktoré z celkového objemu finančných umiestnení predstavovali 28,82-percentný podiel, a štátne pokladničné poukážky, ktoré dosiahli 28,68-percentný podiel. Tretí objemovo významný druh finančného umiestnenia predstavovali bankové úložky, ktorých podiel dosiahol 19 percent, nehnuteľnosti dosiahli podiel 12,5 percenta a hypotekárne záložné listy podiel takmer 7 percent.

Zo širokého portfólia produktov, ktoré poskytovala v uplynulom polroku Allianz - Slovenská poisťovňa svojim klientom, patrili medzi najatraktívnejšie kapitálové životné poistenie, v neživotnom poistení privátne poistenie stavieb a domácností a poistenie motorových vozidiel (havarijné i povinné zmluvné poistenie).

K 30. júnu 2003 pracovalo v poisťovni 2 968 pracovníkov.

Dátum vydania: 04.09.2003

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook