Poistenie domácnosti má dlhú tradíciu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie domácnosti má dlhú tradíciu

S poistením sa možno stretnúť takmer na každom kroku. Doba sa rýchlo mení a finančné spoločnosti vrátane poisťovní neostávajú pozadu. Ľudí informujú o nových rizikách, produktoch, ktoré im majú vzniknutú situáciu uľahčiť, či dokonca o investovaní spolu s poistením. Poistenie domácnosti však na Slovensku patrí medzi veteránov. Niekdajšie rozhodovanie o tom, v ktorej poisťovni domácnosť poistiť, bolo veľmi jednoduché. Na trhu bola jedna štátna poisťovňa. Zmena režimu a liberalizácia trhu však aj pre túto oblasť priniesla veľa zmien. "Trendom je segmentácia trhu," hovorí Katarína Janáková, riaditeľka odboru poistenia privátneho majetku Allianz - Slovenskej poisťovne. Poisťovne tak svoje produkty ponúkajú buď ako súbor balíčkov, alebo ako určitý stavebnicový systém. Pri balíčkoch má klient možnosť rozhodnúť sa medzi viacerými komplexnými poisteniami domácnosti. Rozdiely sú v krytých rizikách, ktoré jednotlivé balíčky obsahujú a poistnej sume, čo sa, samozrejme, odrazí na celkovej cene za túto službu. Druhou cestou je už spomenutý stavebnicový systému, kde si klient za základe svojich preferencií zvolí riziká, ktoré chce mať v poistení zahrnuté. Niekedy môže byť stavebnicové poistenie aj akousi nadstavbou balíčka.

V posledných rokoch sme svedkami závažných zmien podnebia. Víchrice a povodne sú už takmer každoročnou súčasťou nášho života. A nikoho neprekvapia už ani teroristické útoky vo svete. Poisťovne, samozrejme, berú tieto nové riziká do úvahy, a to sa odráža aj na produktoch a ich cenách. Podľa K. Janákovej však povodne nepriniesli veľký posun v myslení obyvateľov. "Tí, ktorí boli ohrození, ale nepoistení, mali o poistenie záujem, až keď sa dozvedeli o riziku povodne," hovorí. Avšak v tomto prípade nejde o neočakávanú udalosť, preto poisťovne nemôžu pristúpiť na takúto zmluvu. Po krízovej situácii však záujem o poistenie domácnosti klesol opäť na pôvodnú úroveň. Podiel domácností s poistením prekračuje podľa odhadov polovicu z celkového počtu. Výrazný rast tohto druhu poistenia preto čakať nemožno. Na poistení si dávajú viac záležať ľudia v mestách. Súvisí to s úrovňou kriminality a celkovou ekonomickou situáciou. Podľa Janákovej, celková cena za poistenie nie je taká vysoká, aby si to nemohli dovoliť aj vrstvy s nižším príjmom. Ak sa takej rodine stane vysoká škoda, tak bez poistenia budú na tom oveľa horšie, ako keby si zabezpečili aspoň základné krytie. Takýto postoj súvisí aj s celkovým charakterom služby. Bezprostredný úžitok nevidieť, človek však musí pravidelne platiť. K zmene postoja prichádza buď zo zmenou majiteľa domácnosti, alebo po zásadnejších rekonštrukčných prácach.

Jednou z ďalších zmien v systéme je poistné plnenie na základe takzvanej novej ceny. Nová cena predstavuje hodnotu novej veci. Ak sa napríklad televízor zničí, poisťovňa berie do úvahy cenu nového prijímača. Druhou alternatívou, ktorá bola využívaná za socializmu, je časová hodnota. Vtedy likvidátor berie do úvahy vek poškodenej veci. Tento faktor sa potom odrazí aj na poistnom plnení. "Poistenie bolo lacnejšie, ale poškodený niekedy mohol dostať iba zlomok zničenej hodnoty," uzatvára K. Janáková.

Dátum vydania: 27.05.2003

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 15