Za nepoistené autá platíme všetci | Allianz - Slovenská poisťovňa

Za nepoistené autá platíme všetci

Hovorí MANUEL BAUER, predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

stop: Slovenská poisťovňa získala spojením so spoločnosťou Allianz na našom trhu dominantné postavenie. Nebude to pôsobiť na pomery v slovenskom poisťovníctve deformujúco?
- Čiastočne je vaša otázka oprávnená, no na druhej strane nejde o skutočnú dominanciu. A potvrdil to aj Protimonopolný úrad. Dominantnú pozíciu má Slovenská poisťovňa iba v oblastiach, v ktorých ju mala aj pred spojením s Allianz, napr. v poľnohopodárstve, ale aj v ďalších sférach, o ktoré nemajú iné poisťovne záujem. Je to tak preto, lebo štát prostredníctvom Slovenskej poisťovne nepriamo podporoval určité skupiny obyvateľstva i hospodárske odvetvia. V oblastiach, ktoré sú dôležité pre bežných občanov, však Allianz - Slovenská poisťovňa nemá výsadné postavenie. Napríklad vo sfére životného poistenia pôsobia na trhu okrem iných subjektov aj 2 - 3 poisťovne, ktoré sú takmer rovnako veľké ako Allianz - SP.

stop: A pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (PZP)?
- Tu "dominuje" hneď niekoľko poisťovní, presnejšie sedem. A prečo práve sedem? Nuž preto, lebo zvyšné poisťovne nemali záujem o licenciu na PZP - nepokladajú totiž túto formu poistenia za lukratívny biznis. Som preto rád, že sa okrem nás našlo ďalších 6 záujemcov, lebo do tohto obchodovania zatiaľ obmedzujúco zasahuje štát, takže nie je úplne slobodnou sférou podnikania. Nuž a na úseku havarijného poistenia takisto nemáme výlučnú pozíciu, lebo tu je konkurencia široká. To isté platí o poistení priemyselných podnikov, ktoré ovládajú predovšetkým zahraničné spoločnosti. V poistení domácností má SP veľmi silnú pozíciu, no tá vyplýva nie z novo uzatvorených obchodov, ale zo starých poistiek, ktoré majú 10 - 15 rokov a pri ktorých ročné poistné bežne nepresahuje 200 - 300 korún, čo iste nie je veľmi atraktívna suma. Takéto poistky už nebudeme uzatvárať, ale prispôsobíme sa trhu, a tým sa naše výlučné postavenie automaticky rozplynie. Ak teda hovoríme o dominancii Slovenskej poisťovne, musíme prísne rozlišovať medzi minulosťou a prítomnosťou.

stop: Citeľné zvýšenie povinného poistného vyvolalo medzi motoristami značnú nevôľu a ojedinelé nie sú ani hlasy podozrievajúce poisťovne z kartelovej dohody. Môžete tieto obvinenia jednoznačne poprieť? A ak áno, ako si máme vysvetliť takmer jednotnú výšku poistného?
- Na to by som mohol odpovedať dvoma vetami: po prvé, povinné zmluvné poistenie slovenských motoristov musí byť porovnateľné s inými krajinami. My sme však zatiaľ stále lacnejší. Po druhé, všetky poisťovne sa usilujú dosiahnuť maximálnu výšku poistného, pravdaže, s prihliadnutím na zákon limitujúci jeho nárast. A napokon - niekto musel prísť s cenami na tento rok ako prvý, v tomto prípade sme to boli my. Zvyšok trhu sa nám automaticky prispôsobil, lebo keby išli pod našu cenovú úroveň, len by prehĺbili svoje straty, ktoré táto forma poistenia prináša. Bežní vodiči očakávali, že zrušením monopolu Slovenskej poisťovne na PZP a vznikom konkurencie poistenie zlacnie, lenže pritom zabudli na porovnanie s inými krajinami. Prečo by malo byť povinné poistenie na Slovensku lacnejšie ako v Česku, Poľsku, či Rakúsku?

stop: Zaoberal sa prípadom takmer jednotných cien povinného zmluvného poistenia vo všetkých relevantných poisťovniach aj Protimonopolný úrad?
-Áno, oslovil nás a vyžiadal si naše stanoviská. My sme ich poskytli, a tým sa pre nás tento proces skončil. Problém výšky poistného má však ešte jeden dôležitý aspekt, a tým je tzv. zaistenie, čiže poistenie poisťovní. Povinné zmluvné poistenie je dlhodobé podnikanie so vzdialeným horizontom. V záujme stability firmy musí byť preto aj taká silná spoločnosť, akou je Allianz - SP, poistená. Ten, kto poskytuje zaistenie, je akoby v pozícii výrobcu. Ak supermarket kupuje od poľnohospodára mlieko, ten, kto ho produkuje, si určí minimálnu cenu. A nijaký supermarket ho spravidla pod túto cenu nemôže predávať, inak by skrachoval. V prípade poskytovateľov zaistenia je to však ešte zložitejšie, lebo tí nám poskytnú svoje "mlieko" len pod podmienkou, že ho budeme ďalej ponúkať iba za ich ceny. Zaisťovatelia teda poisťovniam nedajú ani šancu predávať svoje produkty pod cenu, ak by, pravda, boli také hlúpe a chceli by to urobiť. A ak by to predsa urobili, stratili by ochranu zaisťovateľov. Žiaľ, v dôsledku celkovej situácie na finančnom trhu a v celom hospodárstve máme týchto "roľníkov", čiže zaisťovateľov veľmi málo. A čím menej ich túto službu poskytuje, tým ľahšie si budujú určitú dominanciu. Presne to sa stalo s cenami PZP - zaisťovatelia určili výšku, pod ktorou už neposkytujú poisťovniam ochranu. A platí to tak pre Allianz - SP, ako aj pre ostatné poisťovne. Súčasné ceny PZP teda nemajú absolútne nič spoločné s dajakou kartelovou dohodou poisťovní.

stop: Kde je podľa vás pri súčasných priemerných príjmoch obyvateľstva, cenách motorových vozidiel, pohonných látok a pod. "prah bolesti", ktorý by poisťovne pri určovaní výšky PZP nemali prekročiť?
-Čo znamená "prah bolesti"? Dnes reprezentuje trh PZP asi 1,7 milióna vozidiel, ktoré spolu predstavujú povedzme 10 miliárd korún povinného poistného ročne. Tie si medzi sebou delí sedem licencovaných poisťovní. Ak vodiči "vyprodukujú" ročne škody za 8 miliárd korún, ktoré musia poisťovne zaplatiť, zostanú im 2 miliardy. Majú však početný personál, ktorý potrebuje mzdy, 20 - 25 percent predstavujú administratívne náklady... A čo v prípade, že budú škody ešte vyššie? Ako má byť potom povinné poistenie rentabilné? A bez zisku predsa neexistuje podnikanie... Jediným riešením je teda zasa len vyššie poistné, nehľadiac na spomínaný "prah bolesti".

stop: Naša verejnosť je už pripravená na to, že tohtoročné zvýšenie cien PZP nebolo posledné, ba to budúcoročné môže byť ešte dramatickejšie, najmä ak parlament schváli úplnú liberalizáciu cien povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel už k 1. januáru budúceho roka. Aký vývoj očakávate vy?
- Výška poistného súvisí, samozrejme, s priebehom škodovosti. Podľa mňa sa bude nie dramaticky, ale skôr rovnomerne, krok za krokom približovať k normálnym trhovým hodnotám. Keďže nikto nie je na Slovensku v PZP monopolistom, žiadna poisťovňa si nedovolí ďalší prudký nárast poistného, lebo by stratila svoj podiel na trhu. Nerád by som konkrétnejšie predpovedal vývoj cien v budúcom roku, ale myslím si, že to najhoršie už máme za sebou. Závisí to však od dvoch faktorov. Jedným z nich je úroveň deficitu z minulých rokov - od Slovenskej kancelárie poisťovateľov vieme, že by to mali byť asi 3 miliardy korún. Ak zodpovedá táto suma skutočnému stavu, potom by sa z tohto dôvodu nemalo poistné zvýšiť. Tu to vidím pomerne optimisticky a skok o 50 percent, ako to bolo v tomto roku, neočakávam. Ďalším významným faktorom, ktorý podstatne ovplyvní výšku poistného, je podiel tých asociálnych majiteľov motorových vozidiel, ktorí sa napriek zákonu nepoistia. Ich počet nie je zanedbateľný - predstavuje viac ako 10 percent! Škody, ktoré spôsobia oni, zaplatíme my všetci ostatní - vyšším poistným.

stop: Pripravovaná novela príslušného zákona by mala umožniť poisťovniam, aby si samy určovali vlastné kritériá výpočtu výšky poistného. So súčasnou úpravou, ktorá prihliada len na kubatúru vozidla, je očividne nespokojná väčšina motoristov. Máte už predstavu, aký "vzorec" by pre výpočet výš ky poistného uplatnila vaša poisťovňa?
- V terajšej situácii nevidím inú možnosť určovať výšku PZP inak ako podľa kubatúry. Možno sa dočkáme aj toho, že budeme poistné vypočítavať podľa veľkosti vodičových topánok, ale aj na to by sme potrebovali určité historické, minimálne troj- až päťročné údaje o frekvencii škodovosti. A takéto údaje chýbajú všetkým poisťovniam, vrátane našej. Potrebovali by sme vedieť, aké autá a akí vodiči spôsobili aké škody. Na zaplatenie týchto škôd potrebujeme určitú sumu a je jedno, ako ich od motoristov získame. Každý systém výpočtu má svoje prednosti i nedostatky. Ak niektorú skupinu zvýhodníme, inú musíme zákonite znevýhodniť - bez ohľadu na to, či za základ zoberieme kubatúru motora, typ, značku alebo vek vozidla.

stop: Podporujete návrh, aby motoristi, ktorí používajú svoje vozidlá len sezónne, nemuseli platiť celoročné poistné? Na mysli mám napr. drobnopestovateľov, ktorí svoje dodávky či nákladné vozidlá využívajú na dopravu produktov iba niekoľko mesiacov v roku, prípadne aj tzv. sviatočných šoférov, ktorí si počas celej zimy za volant nesadnú...
- Nepodporujem takýto návrh, pretože aj auto, ktoré stojí na ceste alebo je zaparkované v garáži, môže spôsobiť škodu, stačí, aby mu vybuchla nádrž alebo aby sa uvoľnila ručná brzda... Okrem toho - ako by majiteľ dokazoval, že auto nepoužíva mimo "sezóny"? Vo viacerých stredourópskych krajinách sa pred rokmi dlho diskutovalo o možnosti priebežného odhlasovania a opätovného prihlasovania auta do evidencie. Napríklad v Rakúsku s tým zákonodarcovia súhlasili a vzápätí sa dostavili negatívne efekty - okamžite napr. vzrástli poplatky za prihlasovanie a odhlasovanie vozidla. Experiment sa rýchlo skončil, lebo systém sa ukázal ako neefektívny. Niekto "sezónne" najazdil za tri mesiace 10 000 km, kým iný toľko nenabehal ani za celý rok. A premietlo sa to, samozrejme, aj do cien poistenia, lebo pre poisťovňu je lacnejšie, ak zmluvné poistenie zaplatí motorista raz na celý rok, ako na niekoľkokrát. Zdôrazňujem však, že my by sme so zavedením takéhoto limitovaného, "sezónneho" PZP nemali nijaké problémy, a ak sa zákon v tomto smere zmení, sme schopní prispôsobiť sa mu.

stop: V prebiehajúcej reklamnej kampani Allianz - Slovenská poisťovňa zdôrazňuje spojenie "tradícií a znalosti trhu", ktorými disponuje slovenský partner, s "individuálnym prístupom" zahraničnej poisťovne. Mohli by ste konkretizovať, aké zmeny môžu naši motoristi očakávať od tohto partnerstva?
- Tradícia v tomto prípade znamená, že sme prevzali celý vybudovaný obchodný systém Slovenskej poisťovne, všetky jej regionálne zastupiteľstvá, zamestnancov, odhadcov, likvidátorov. My z poisťovne Allianz zasa chceme prispieť rýchlou a efektívnou likvidáciou škôd. Našou významnou prednosťou pred všetkými ostatnými poisťovňami na Slovensku je široká sieť zastupiteľstiev po celej krajine. Ak motorista žije, povedzeme, v Nových Zámkoch, zrejme sa pri voľbe poisťovne bude rozhodovať aj podľa toho, či bude musieť v prípade poistnej udalosti cestovať, prípadne aj s poškodeným vozidlom, do Bratislavy, alebo či všetko vybaví priamo vo svojom bydlisku. Bude trvať dlhé roky, kým nás v tom niektoré poisťovne môžu dostihnúť, ale vtedy už bude aj Allianz - SP o kus ďalej.

stop: Aká je priemerná lehota na "zúradovanie" škodovej udalosti?
- Nemôžem hovoriť o dajakom celoslovenskom priemere, lebo medzi jednotlivými poisťovňami sú v rýchlosti vybavovania veľké rozdiely. V Allianz - SP sme dnes schopní zlikvidovať menšie škodové udalosti, ktoré nepresahujú určitú finančnú hranicu, priamo na mieste, napr. vystavením šeku alebo bankovým prevodom, ktorý sa uskutoční na nasledujúci deň, najneskôr do dvoch dní. Máme však aj úplne opačné prípady likvidácie. Na mysli mám najmä prípady krádeží veľmi drahých vozidiel, ako je BMW, Mercedes či Audi, zväčša starých len zopár mesiacov. Vodiči, ktorí nám po ohlásení odcudzenia auta nemôžu predložiť ani doklady, ba ani len náhradné kľúče od vozidla, budú mať v našej poisťovni problémy. Pokým nám dôveryhodne neobjasnia, prečo zmizlo vozidlo aj s kľúčmi a dokladmi, škodu im nezaplatíme. Napokon, dnes je už takmer nemožné odcudziť takéto vozidlá s vynikajúcou ochranou proti krádeži bez spolupráce majiteľa. Zo stovky takýchto prípadov ide maximálne v dvoch prípadoch o skutočnú krádež. Trochu iná je, samozrejme, situácia pri škodovkách a ďalších, menej luxusných značkách.

stop: Je v oblasti poistenia motorových vozidiel niečo, v čom zatiaľ nie je naša legislatíva kompatibilná s právnymi predpismi EÚ?
- V podstate s ňou nie je kompatibilný celý súčasný zákon. Pokiaľ ide o jeho pripravovanú novelu, zatiaľ presne nevieme, čo všetko sa ňou sleduje, ale včas sa s návrhom oboznámime a zaujmeme k nemu stanovisko. Následky súčasného zákona však budeme bez ohľadu na novelu pociťovať ešte ďalších 3 - 5 rokov. Túto historickú šancu zákonodarca jednoducho prepásol.

stop: Mnohí naši motoristi tvrdia, že v západoeurópskych krajinách sa jazdí ohľaduplnšie, zatiaľ čo na našich cestách pribúda arogancie, agresivity a bezohľadnosti, čo sa odzrkadľuje aj na dopravnej nehodovosti. Aké máte so slovenskými motoristami skúsenosti vy osobne?
- Nič z toho, čo ste povedali, nemôžem po vyše štyroch rokoch života na Slovensku potvrdiť. Za ten čas som na Slovensku najazdil 160 tisíc km, veľmi často na trase Bratislava - Košice a späť a nemyslím si, že Slováci jazdia horšie alebo dokonca agresívnejšie ako ktokoľvek iný v Európe. Naopak, najmä majitelia starších vozidiel a skúsenejší vodiči sú veľmi opatrní a jazdia zdržanlivo, držia sa pravého okraja vozovky, bez problémov nechávajú rýchlejšie idúce vozidlá predbiehať. Samozrejme, Bratislava i Košice ako veľké mestá majú aj v doprave svoju hektiku, taký je už v nich život. Ale s tým, o čom ste hovorili, sa ľahšie stretnete vo Viedni či inde v Rakúsku, ako na Slovensku. Som Rakúšan, ale tak, ako sa ku mne neraz správajú vodiči vo Viedni, sa ku mne na Slovensku ešte nikto na ceste nesprával. Plne stojím za slovenskými motoristami.

Dátum vydania: 07.02.2003

Zdroj: Stop, str. 12