Poisťovacie podvody - trendy v roku 2010 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovacie podvody - trendy v roku 2010

Od zavedenia projektu na indikáciu a odhaľovanie podozrivých poistných udalostí v roku 2004 do konca roka 2010 zachytila Allianz - Slovenská poisťovňa 5239 podozrivých poistných udalostí v neživotnom poistení s požadovaným poistným plnením asi 21,136 mil eur, Z týchto prešetrených poistných udalostí vyplynulo 650 trestných oznámení.

Neživotné poistenie
V roku 2010 bolo z dôvodu podozrenia zo spáchania poisťovacieho podvodu prešetrených 911 škodových udalostí. Tento počet je v porovnaní s počtom prešetrených škodových udalostí v neživotnom poistení v Allianz - SP oproti roku 2009 o 27 percent väčší. Vo finančnom objeme predstavujú tieto škody potenciálne poistné plnenie v hodnote 5 917 801,69 eur. Systém boja s poisťovacími podvodmi v Allianz - SP využíva ako pomocný prostriedok šetrenia napríklad aj simulačný softvér na vyhodnotenie technickej prijateľnosti priebehu dopravnej nehody. Snahou poisťovne je nevyplácať poistné plnenia, na ktoré páchatelia poisťovacích podvodov nemajú nárok a ktoré sa snažia od poisťovne vylákať na úkor iných klientov. Cieľom tejto snahy je, aby bolo možné postihnúť potenciálnych páchateľov poisťovacích podvodov a čo najmenej obťažovať poctivých klientov.

Životné poistenie
V životnom poistení je odhaľovanie poisťovacích podvodov založené na manuálnom vyhľadávaní podozrivých poistných udalostí. Na základe vopred stanovených kritérií sa kontrolujú poistné udalosti, ktoré by sa mohli zdať podozrivé. Pri predchádzaní a odhaľovaní podvodov spolupracuje Allianz - SP v rámci Sekcie pre boj s poisťovacími podvodmi Slovenskej asociácie poisťovní, s jednotlivými poisťovňami (umožňuje to zákon o poisťovníctve). Navzájom si poisťovne vymieňajú informácie o poistných udalostiach, ktoré vykazujú známky poisťovacieho podvodu a skúsenosti o prípadoch poisťovacieho podvodu. V rámci životného poistenia bolo v roku 2010 preskúmaných 263 podozrivých poistných udalostí (čo je o 71 prípadov viac ako v roku 2009), s predpokladaným poistným plnením 260 892 eur. Nárast počtu šetrených prípadov bol spôsobený rozšírením kritérií pre prešetrovanie podozrivých poistných udalostí.

V prípadoch, kde sa podozrenie potvrdilo išlo o nasledovné situácie: 

  • o ovplyvňovanie nároku na poistné plnenie (napr. nekorektné informácie o dĺžke liečenia, resp. zdravotnom stave), 
  • antidatovanie poistnej zmluvy (PZ) (stanovenie počiatku poistenia, prípadne aj dňa uzatvorenia PZ pred dňom skutočného uzatvorenia PZ),
  • postdatovanie poistnej udalosti (PU) (posunutie dátumu vzniku PU, ktorá nastala pred dojednaním poistenia na dátum počas platnosti poistenia).

Porovnanie ukazovateľov za rok 2009 a 2010
Ukazovatele 2009 2010 porovnanie 2010 / 2009 2010/2009 v %
Počet šetrených podozrení (ks) 716 911 195 127,23%
Suma šetrenej hodnoty (eur) 2 950 991,40 5 917 801,69 2 966 810,29 200,54%
Priemerná suma na šetrenej PU (eur) 4 121,50 6 495,94 2 374,44 157,61%
Suma uchránenej hodnoty (eur) 1 446 290,26 3 295 026,24 1 848 735,98 227,83%
51% 58% 7 113,89%

Dátum vydania: 07.03.2011

Zdroj: MOT'or

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
Youtube Facebook