Poisťovacie podvody - trendy v roku 2010 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovacie podvody - trendy v roku 2010

Od zavedenia projektu na indikáciu a odhaľovanie podozrivých poistných udalostí v roku 2004 do konca roka 2010 zachytila Allianz – Slovenská poisťovňa 5 239 podozrivých poistných udalostí v neživotnom poistení s požadovaným poistným plnením cca 21,136 mil eur. Z týchto prešetrených poistných udalostí vyplynulo 650 trestných oznámení.

Allianz – Slovenská poisťovňa neúnavne pokračuje v boji proti poisťovacím podvodom a snaží sa neustále zlepšovať svoje postupy. Aktivity v tejto oblasti sa posunuli ďalej aj vďaka komplikovanej situácii súvisiacej s kalamitami a nepriaznivým počasím v roku 2010.

Neživotné poistenie
V roku 2010 bolo z dôvodu podozrenia zo spáchania poisťovacieho podvodu prešetrených 911 škodových udalostí. Tento počet je v porovnaní s počtom prešetrených škodových udalostí v neživotnom poistení v Allianz - SP oproti roku 2009 o 27 percent vyšší. V roku 2009 sme prešetrili celkom 716 podozrivých škodových udalostí v rámci neživotného poistenia, čo činilo nárast oproti roku 2008 o 15 percent. Na základe uvedeného môžeme konštatovať kontinuálny nárast počtu poisťovacích podvodov.

Porovnanie ukazovateľov za rok 2009 a 2010

Napriek celkovému nárastu sa nám podarilo prijať efektívne preventívne opatrenia, aby sme včas odhalili podozrivé škodové udalosti. V roku 2010 bolo prešetrených celkom 911 podozrivých škodových udalostí v rámci neživotného poistenia. Poisťovňa riešila v rámci neživotného poistenia:

 • v povinnom zmluvnom poistení 494 prípadov,
 • v poistení majetku vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a regresov 281 prípadov
 • v havarijnom poistení motorových vozidiel 136 prípadov.


Vo finančnom objeme predstavujú tieto škody potenciálne poistné plnenie vo výške 5.917.801,69 eur.

Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností ASP: „Ak sa pozrieme na trendy, ktoré v tejto oblasti sledujeme, môžeme konštatovať, že na páchanie poisťovacích podvodov mali nepriamo vplyv aj nadmerné záplavy a dažde v roku 2010.“

„Kalamitná situácia sa určite odrazila v regionálnom výskyte, na zvýšení priemernej šetrenej hodnoty v našich prípadoch a rovnako aj na prístupe našej spoločnosti ku kalamitným škodám. Kým v roku 2009 bola priemerná šetrená hodnota v našich prípadoch 4121 eur, v roku 2010 to bolo 6946 eur, teda o 2374 eur viac. Klienti sa snažili v niektorých prípadoch preniesť riziko spojené so škodou po kalamite na poisťovňu, aj keď si boli vedomí, že majetok poisťovali už poškodený záplavami. Súvisí to s mylnou predstavou, že poisťovňa má neobmedzené zdroje a že v čase kalamity nebude mať nastavené žiadne kontrolné mechanizmy,“ dodáva Zemanová.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že páchanie poisťovacích podvodov je motivované vidinou finančného zisku, t.j. peniazmi.

Môžeme hovoriť o peniazoch v dvoch rovinách:

1. Ide o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom podvodu. Táto motivácia sa týka najmä skupín páchateľov, ktorí si vznik škody vymyslia. Ide o fingované, tzv. nastrojené škody, alebo duplicitne uplatnené škody.

2. V druhej rovine môžeme hovoriť o peniazoch vo forme zníženia straty následkom vzniku škodovej udalosti nad rámec možností uzatvorenej poistnej zmluvy. Ide o škody, ktoré naozaj nastali, avšak poškodený, resp. škodca nemali uzatvorené príslušné poistenie, t. j. ide o snahu vykompenzovať si stratu, ktorá vznikla pri škodovej udalosti, resp. na amortizácii alebo na spoluúčasti. Tento spôsob páchania poisťovacích podvodov, resp. táto motivácia ľudí bola charakteristická aj vo vodou zaplavených oblastiach Slovenska. 

Systém boja s poisťovacími podvodmi v Allianz – SP zostáva vo svojej podstate rovnaký a pozostáva z mnohých na seba vzájomne naviazaných neoddeliteľných úkonov a opatrení smerujúcich k odhaleniu, zdokumentovaniu a predchádzaniu poisťovacích podvodov v našej spoločnosti. V tomto systéme má po včasnej indikácii podozrivých konaní nenahraditeľné miesto dôkladné došetrovanie podozrivých poistných udalostí. „V uplynulom období sme sa zaoberali zdokonaľovaním šetriacej činnosti. Našou snahou bolo najmä to, aby sme prešetrením podozrivých okolností získali také nezvratné informácie a dôkazy, ktoré nám zabezpečia, aby sme dokázali s čo najväčšou istotou potvrdiť, alebo aj vyvrátiť podozrenie z poisťovacieho podvodu. Cieľom tejto snahy je, aby sme na základe našich rozhodnutí čo najviac postihli potenciálnych páchateľov poisťovacích podvodov a čo najmenej obťažovali poctivých klientov.“

Za týmto účelom sme sa rozhodli využívať ako pomocný prostriedok šetrenia aj simulačný softvér na vyhodnotenie technickej prijateľnosti priebehu dopravnej nehody, s ktorým pracujú naši odborníci. Naše snaženie je založené na tom, aby sme nevyplácali poistné plnenia, na ktoré páchatelia poisťovacích podvodov nemajú nárok a ktoré sa snažia od nás vylákať na úkor iných klientov. Taktiež je naším cieľom aj korektné vyplácanie nárokovaných poistných plnení v prípadoch, kde je nárok nepochybný a zabezpečenie maximálnej spokojnosti našich poctivých klientov. Samozrejme, musím podotknúť, že spomínaný simulačný softvér nie je jediným dôkazom v prešetrovaných škodových udalostiach. Na správne rozhodnutie o tom, či v konkrétnom prípade ide skutočne o dôvodné podozrenie z podvodu alebo nie, je potrebné zhromaždiť aj iné dôkazy. Všetky dôkazy posudzujeme vždy komplexe a vo vzájomných súvislostiach, “ hovorí Jaroslava Zemanová. „Po včasnej a správnej indikácii podozrivej škody v prvom rade vykoná poisťovňa opatrenia smerujúce k zamedzeniu vzniku škody alebo ďalšej škody pre spoločnosť. Všetky podozrivé skutočnosti dôsledne prešetríme. Po zhromaždení a posúdení dôkazného materiálu navrhneme spôsob ukončenia likvidácie predmetnej škodovej udalosti. V prípade, ak je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu poisťovacieho podvodu a podarilo sa nám nazhromaždiť dostatok dôkazného materiálu, ktorý toto podozrenie preukazuje, podáme podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania poisťovacieho podvodu orgánom činným v trestnom konaní, tzv. trestné oznámenie. Pri vyšetrovaní uvedenej kauzy úzko spolupracujeme s týmito orgánmi činnými v trestnom konaní. V poslednom období sme zaznamenali kvalitatívne zlepšenie činností orgánov činných v trestnom konaní (OčvTK). V roku 2010 sme podali 16 trestných oznámení, pričom do skončenia kalendárneho roku sme v 3 prípadoch získali aj meritórne rozhodnutie vo veci v prospech našej spoločnosti.“

V jednom prípade išlo o podmienečné zastavenie trestného stíhania, v jednom prípade bolo rozhodné v tzv. mediačnom konaní a v jednom bol vynesený odsudzujúci rozsudok prvostupňového súdu, “ hovorí Vojtech Kosík.

Životné poistenie

V životnom poistení je odhaľovanie poisťovacích podvodov založené na manuálnom vyhľadávaní podozrivých poistných udalostí. Na základe vopred stanovených kritérií sa kontrolujú poistné udalosti, ktoré by sa mohli zdať podozrivé. Pri predchádzaní a odhaľovaní podvodov spolupracuje Allianz - SP v rámci Sekcie pre boj s poisťovacími podvodmi Slovenskej asociácie poisťovní, s jednotlivými poisťovňami (umožňuje to zákon o poisťovníctve). Navzájom si poisťovne vymieňajú informácie o poistných udalostiach, ktoré vykazujú známky poisťovacieho podvodu a skúsenosti o prípadoch poisťovacieho podvodu.

V rámci životného poistenia bolo v roku 2010 preskúmaných 263 podozrivých poistných udalostí (čo je o 71 prípadov viac ako v roku 2009), s predpokladaným poistným plnením vo výške 260 892 euro. Nárast počtu šetrených prípadov bol spôsobený rozšírením kritérií pre prešetrovanie podozrivých poistných udalostí.


V prípadoch, kde sa podozrenie potvrdilo išlo o nasledovné situácie:

 • o ovplyvňovanie nároku na poistné plnenie ( napr. nekorektné informácie o dĺžke liečenia, resp. zdravotnom stave)
 • antidatovanie poistnej zmluvy (PZ) (stanovenie počiatku poistenia, prípadne aj dňa uzatvorenia PZ pred dňom skutočného uzatvorenia PZ) 
 • postdatovanie poistnej udalosti (PU) (posunutie dátumu vzniku PU, ktorá nastala pred dojednaním poistenia na dátum počas platnosti poistenia)

Porovnaním hodnôt s neživotným poistením je počet pokusov o podvod a výška šetrenej hodnoty v životnom poistení nižšia. Cena života, resp. zdravia človeka sa nedá paušalizovať a tak dojednaná výška poistnej sumy je rozhodnutím klienta a odráža jeho potrebu zaistiť seba a najbližších pre prípad neočakávanej udalosti, ako je úraz, choroba, v poslednom rade smrť. Samozrejme poistná suma je limitovaná aj finančnými možnosťami klienta.

Výšku poisťovacích podvodov v životnom poistení ovplyvňujú aj nasledujúce skutočnosti:

 • pri spáchaní poisťovacieho podvodu si klient musí sám siahnuť na svoje zdravie, tj. sebapoškodenie
 • k získaniu neoprávneného poistného plnenia musí spolupracovať s ďalšou osobou – lekárom
 • môže sa jednať o úžeru – klient je donútený k sebapoškodeniu inou osobou.

Dátum vydania: 11.02.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook