Odškodnenie klientov Karya Tour | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP odškodňuje takmer dve tisícky klientov skrachovanej cestovky

Allianz - Slovenská poisťovňa zaevidovala žiadosti o odškodnenie z viac ako 720 zmlúv o zájazd dojednaných v skrachovanej cestovnej kancelárii Karya Tour, ktoré sa týkali takmer 2000 klientov. Allianz - SP doposiaľ vyplatila viac ako 509-tisíc eur z celkovej poistnej sumy 550-tisíc eur, na ktorú mala CK Karya Tour dojednané poistenie.

V súlade s poistnou zmluvou si klienti skrachovanej cestovnej kancelárie Karya Tour mohli počas šiestich mesiacov od úpadku (do 9. januára 2011) uplatniť svoje nároky za vzniknuté škody z jej poistenia insolventnosti. Allianz - SP doposiaľ vyplatila viac ako 509-tisíc eur z celkovej poistnej sumy 550-tisíc eur, na ktorú mala CK Karya Tour dojednané poistenie. Z týchto prostriedkov zabezpečila leteckú prepravu klientov z miesta dovoleniek, úhradu mimoriadnych výdavkov za stravu, ubytovanie a dopravu, ktoré dovolenkárom vznikli v súvislosti s krachom cestovnej kancelárie počas ich dovolenky. Klientom, ktorí v dôsledku úpadku cestovnej kancelárie vôbec nevycestovali na zaplatenú dovolenku, poisťovňa poskytla preddavok poistného plnenia.

Zostávajúca suma bude v krátkom čase v súlade s poistnými podmienkami pomerne prerozdelená medzi oprávnených klientov, až do jej úplného vyčerpania. Žiaľ, vzhľadom na množstvo poškodených a celkovú výšku škody, ktorú si klienti uplatnili, nebude možné nároky klientov uspokojiť v plnej miere z dôvodu výšky poistného krytia dojednaného CK Karya Tour.

Pre vybavenie nároku klienti nemusia opätovne kontaktovať poisťovňu. Všetci klienti, ktorí si nárok uplatňovali, dostanú v týchto dňoch písomné oznámenie o ukončení riešenia ich prípadu.

Pozn. - Históriu poistnej udalosti a informácie o poistení insolventnosti nájdete na ďalšej strane.

Z histórie poistnej udalosti
Oficiálna informácia o úpadku CK Karya Tour bola oznámená v piatok 9. júla 2010. Okamžite sa o klientov skrachovanej cestovky začala starať Allianz – Slovenská poisťovňa, v ktorej bola cestovná kancelária poistená. V čase oznámenia úpadku bolo v Turecku približne 1100 klientov CK Karya Tour, ktorí boli v okolí Antalye ubytovaní v približne 80 hoteloch. Allianz – SP okamžite spolu s asistenčnou spoločnosťou Mondial Assistance začala hotelom poskytovať záruky za ubytovanie klientov.

Odlety z Turecka v piatok, sobotu a nedeľu boli ešte v pôvodne plánovaných termínoch a zabezpečené samotnou cestovnou kanceláriou. Ostatní klienti mali zabezpečené ubytovanie v pôvodných alebo náhradných hoteloch, stravu, transfer na letisko a odlet na Slovensko. Dve špeciálne lietadlá priviezli 340 klientov na Slovensko v utorok 13. júla 2010.

Poistenie proti insolventnosti / poistenie CK proti úpadku 

 • Je zo zákona povinné pre každú cestovnú kanceláriu. 
 • CK sa musí poistiť minimálne na sumu 25 percent obratu z vlastných zájazdov. 
 • V prípade, že CK v dôsledku svojho úpadku neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky a táto doprava bola súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa klientovi dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu. 
 • Ak si poistený zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovateľ uhradí poistenému tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval na základe oznámenia o škodovej udalosti sám. 
 • Ak klient má uzatvorenú zmluvu o zájazde a neodcestoval, v takom prípade poskytne poisťovňa poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej zaplatenej zálohe alebo cene zaplatenej za zájazd, prípadne rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou sčasti poskytnutého zájazdu, avšak po započítaní toho, čo poistník poistenému vrátil sám a so zohľadnením čerpania služieb. 
 • Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti plniť. 
 • Ak súčet nárokov všetkých poistených, ktorí poisťovateľovi oznámili škodovú udalosť najneskôr do 6 mesiacov od vzniku škodovej udalosti, prevýši poistnú sumu, plnenie poisťovateľa sa každému z nich zníži v pomere dojednanej poistnej sumy k súčtom ich uplatnených nárokov na poistné plnenie. V prípade, že tieto nároky poistnú sumu neprevýšia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj tým poisteným, ktorí písomne oznámili škodovú udalosť až po uplynutí stanovenej 6- mesačnej lehoty, maximálne však do výšky zostatku poistnej sumy.

Dátum vydania: 25.01.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook