Poistník | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.
Allianz | Club