Poistná suma | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná suma

Je v poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).
Allianz | Club