Odstúpenie od poistnej zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje a pokiaľ by poisťovňa poznala správne údaje, poistenie by vôbec neuzavrela. V takom prípade môže odstúpiť od poistenia a poistenie je neplatné od začiatku pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok na jeho dojednanie.
Allianz | Club