Naturálne plnenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Naturálne plnenie

Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. Môže to byť lekárske ošetrenie, lieky, zabezpečenie náhradného autobusu po dopravnej nehode. Naturálne plnenie poisťovne musí byť dohodnuté v poistnej zmluve.
Allianz | Club