Krycí list | Allianz - Slovenská poisťovňa

Krycí list

Písomné potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného (alebo podľa dohody s inou poisťovňou aj za jej poisteného) splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného. Krycí list nahrádza poskytnutie preddavku na poistné plnenie.
Allianz | Club