Dlžné poistné | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne. V zásade platí, že ak ďalšie poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, poistenie zaniká pre neplnenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).
Allianz | Club