Bonifikácia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Bonifikácia

Všeobecné poskytovanie zľavy za vopred stanovených podmienok. V poisťovníctve ide o zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky. Poskytuje sa formou zľavy na poistnom alebo zvýhodnením (zvýšením poistného plnenia prémiou). Bonifikácia sa najčastejšie poskytuje v podobe zľavy na poistnom pri priaznivom škodovom priebehu alebo pri komplexnom poistení rizika či predmetov poistenia.
Allianz | Club