Bezškodový priebeh | Allianz - Slovenská poisťovňa

Bezškodový priebeh

Vývoj poistenia, v ktorom sa v sledovanom období nevyskytli poistné udalosti, alebo počet a rozsah poistných udalostí je výrazne menší, ako je celkový priemer v danom poistení alebo riziku. Priaznivý škodový priebeh vedie poisťovne k tomu, že poistníkov s takýmto škodovým priebehom zvýhodňujú formou bonifikácie. Pri celkovom priaznivom škodovom priebehu v istom type poistenia môže poisťovňa aj znížiť poistné.
Allianz | Club