Akceptačný list | Allianz - Slovenská poisťovňa

Akceptačný list

Dokument, ktorým sa potvrdzuje, že ten, kto ho vydal, vykoná operáciu označenú v akceptačnom liste a akceptuje podmienky tejto operácie. Poisťovňa akceptačným listom potvrdzuje, že akceptuje predbežné krytie poistného rizika pred uzatvorením poistnej zmluvy za stanovených podmienok. Môže ísť aj o akceptovanie poistného plnenia ako uznanie pohľadávky inej osoby.
Allianz | Club